Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wyceny były gotowe tego samego dnia!

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza, aby umożliwić nam szybką kalkulację. Dziękujemy!

Regulamin

 

Ogólne warunki usług transportu osobowego organizowanych przez UTC Tour Operator Sp. z o.o.
§ 1 (Zakres stosowania)
Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich usług transportu osobowego świadczonych przez Organizatora, które zostały nabyte przez Uczestnika za pośrednictwem Portalu Internetowego, Punktu sprzedaży lub bezpośrednio u Organizatora.
§ 2 (Definicje)
Poniższe określenia otrzymują w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
Organizator – UTC Tour Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI, Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412290.
Adres Biura Organizatora rozpatrującego sprawy Uczestników, w tym reklamacje:
Biuro 4Transfer: ul. Wielopole 16/5, Kraków, info@4transfer.pl
4Transfer – należąca do Organizatora marka handlowa pod którą Organizator świadczy usługi transportu osobowego.
Usługa transportowa – grupowa lub indywidualna usługa drogowego transportu osobowego świadczona za pomocą pojazdów należących do Organizatora lub współpracujących z Organizatorem osób trzecich, na zasadach określonych indywidualnie z Uczestnikiem.
Uczestnik – osoba indywidualna lub organizator grupowego przewozu, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie Usługi transportowej. W przypadku użycia liczby mnogiej określenie to ma zastosowanie także do uczestników grupowego przewozu zorganizowanego przez organizatora grupowego przewozu.
Bilet/voucher – dokument wydany przez Punkt Sprzedaży, potwierdzający dokonanie przez Uczestnika rezerwacji Usługi transportowej oraz zapłaty za nią.
Potwierdzenie rezerwacji – dokument wydany Uczestnikowi przez Organizatora w formie pisemnej lub elektronicznej po dokonania przez niego rezerwacji Usługi transportowej i ustaleniu zasad i ceny jej świadczenia.
Portal Internetowy – mieszczący się pod adresem www.4transfer.pl serwis internetowy, zawierający opis usług transportowych świadczonych przez Organizatora oraz umożliwiający dokonywanie ich rezerwacji.
Punkt Sprzedaży – każde miejsce, w którym można dokonać rezerwacji Usługi transportowej organizowanej przez Organizatora, w szczególności Punkty Informacji Miejskiej, Punkty Kraków TIP oraz obiekty noclegowe współpracujące z Organizatorem.
§ 3 (Rezerwacje)
Rezerwacji można dokonywać:
a) poprzez znajdujący się w Portalu Internetowym formularz rezerwacyjny, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
b) poprzez znajdujący się w Portalu Internetowym formularz zakupu usługi.
c) w Punktach Sprzedaży.
Podczas dokonywania rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest do podania następujących danych kontaktowych: imię, nazwisko, numer telefonu, dokładne miejsce odbioru. Organizator grupowego przewozu jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska wszystkich Uczestników.
W przypadku rezerwacji Usługi transportowej, z której korzystać będą także osoby niepełnoletnie, które ze względu na wiek wymagają w trakcie wykonywania usługi siedziska lub fotelika dziecięcego, Uczestnik zobowiązany jest wskazać ilość takich osób.
Dowodem dokonania rezerwacji i stopnia opłacenia usługi jest:
a) W przypadku rezerwacji w Punkcie Sprzedaży: bilet/voucher wydany Uczestnikowi przez Punkt Sprzedaży, w którym Uczestnik dokonał rezerwacji i opłacił usługę.
b) W przypadku rezerwacji przez Portal Internetowy: wydrukowany elektroniczny dowód rezerwacji przesłany Uczestnikowi za pomocą poczty elektronicznej przez Organizatora, po dokonaniu przez Uczestnika rezerwacji.
Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wpisanych na. Dowodzie rezerwacji lub bilecie/voucherze.
Uczestnicy nieposiadający zgodnego z jego dokumentem tożsamości biletu/vouchera lub wydrukowanego elektronicznego dowodu rezerwacji, w zakresie, w którym rozbieżność ta wskazuje na to, że nie jest on uprawniony do skorzystania z usługi, nie zostaną dopuszczeni do udziału w Usłudze transportowej. Za rozbieżność istotną przyjmuje się zwłaszcza niezgodność imienia lub nazwiska.
Uczestnik, z którego biletu/vouchera lub Potwierdzenia rezerwacji wynika, że nie opłacił 100% ceny usługi jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty kierowcy pojazdu, który wykonuje Usługę transportową lub w inny sposób o ile został on wskazany na bilecie/voucherze lub Potwierdzeniu rezerwacji.
W ramach ustalonej ceny Uczestnicy Usługi transportowej mają prawo do posiadania w trakcie korzystania z usługi transportowej jednej sztuki bagażu podręcznego, o wysokości nie większej niż 30 cm. W przypadku bagażu przekraczającego powyższy limit zasady i ewentualne dodatkowe koszty jego przewozu będą ustalane indywidualnie, w chwili dokonania rezerwacji. Jeśli Potwierdzenie rezerwacji nie zawiera informacji o dodatkowym bagażu, Uczestnicy nie są uprawnieni do jego posiadania w trakcie korzystania z usługi transportowej.
§ 4 (Warunki świadczenia Usługi transportowej i płatności)
W każdym przypadku warunki świadczenia Usługi transportowej, w szczególności typ pojazdu, szczegóły trasy oraz wysokość wynagrodzenie i zasady płatności a także wysokość odstępnego
zostaną ustalone indywidualnie w dowolny ustalony przez strony sposób a ich potwierdzeniem będzie Potwierdzenie rezerwacji. Jeśli Uczestnik ustali z Organizatorem, że część lub całość ceny za usługę zostanie opłacona dopiero przy rozpoczęciu jej realizacji, zostanie to wskazane na Potwierdzeniu rezerwacji.
§ 5 (Odstąpienie od umowy przewozu)
Uczestnik, na podstawie art. 17 ustawy prawo przewozowe jest uprawniony do odstąpienia od umowy do chwili rozpoczęcia świadczenia przez Organizatora Usługi transportowej. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia, Organizator jest uprawniony o potrącenia z ustalonego wynagrodzenia odstępnego w rozumieniu art. 17 ust 4 ustawy prawo przewozowe. Wysokość odstępnego jest ustalana indywidualnie przy dokonywaniu przez Uczestnika rezerwacji.
§ 6 (Realizacja Usługi transportowej)
W przypadku Usługi transportowej, w której Uczestnicy są odbierani z ustalonego obiektu noclegowego, Uczestnicy będą oczekiwać na pojazd świadczący Usługę transportową przed obiektem noclegowym, punktualnie o godzinie wskazanej w Potwierdzeniu rezerwacji. Organizator informuje o możliwości 15 minutowego spóźnienia w przypadku wysokiego natężenia ruchu.
W przypadku Usługi transportowej z wyznaczonym przez Organizatora miejscem zbiórki, Uczestnicy będą oczekiwać punktualnie we wskazanym przez Organizatora miejscu.
W przypadku, gdy Uczestnicy nie pojawiają się w uzgodnionym uprzednio miejscu – kierowca podejmuje próbę ustalenia miejsca obecności Uczestników. Jeżeli nieobecność Uczestników jest zawiniona, a uzgodniony plan Usługi transportowej uniemożliwia dalsze oczekiwanie – kierowca ma prawo odjechać spod obiektu noclegowego lub miejsca zbiórki. W tym przypadku Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zdarzeniem.
Uczestnik jest zobowiązany do okazania kierowcy vouchera/biletu lub wydrukowanego elektronicznego Potwierdzenia rezerwacji, który uprawnia go do wzięcia udziału w Usłudze transportowej.
Kierowca ma prawo odmówić wykonania Usługi transportowej osobie nietrzeźwej, znajdującej się pod wpływem środków odurzających lub zachowującej się w inny sposób zagrażający innym Uczestnikom lub kierowcy. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów po potrąceniu odstępnego na zasadach wskazanych w art. 17 ust 4 ustawy prawo przewozowe.
Podczas wykonywania Usługi transportowej rozmowa z kierowcą jest zabroniona.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody w pojeździe. Opłata za dezynfekcję busa lub minivana wynosi 600 zł oraz za dezynfekcję autokaru 1200 zł i jest pobierana przez kierowcę.
W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Uczestnik jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem.
W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic
lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym, niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach.
Na pokładzie pojazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych (e-papierosów) oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych substancji psychoaktywnych.
Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą brać udział w Usłudze transportowej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Organizator nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, w tym podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną za działania osób niepełnoletnich.
§ 7 (Siła wyższa)
W sytuacji zaistnienia siły wyższej Organizator zobowiązuje się do udzielania Uczestnikom kompetentnej informacji i dołożenia wszelkich starań w celu zminimalizowania efektów jej powstania.
Jeśli w wyniku siły wyższej nie będzie możliwe zrealizowanie Usługi transportowej, Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty wynagrodzenia Organizatora.
Maksymalny czas oczekiwania na Uczestnika w przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora, które powodują zmianę terminu rozpoczęcia Usługi transportowej, w tym opóźnienia lub przekierowania lotu Uczestnika, wynosi dwie godziny. Po tym okresie, w przypadku dostępności floty i personelu oraz dalszej chęci skorzystania przez Uczestnika z Usługi transportowej realizowanej na lotnisku im. Jana Pawła II w Krakowie, do ceny doliczana jest opłata nadprogramowa, w wysokości 50% ceny początkowej. W przypadku zdarzeń niezależnych od Organizatora, wpływających na termin realizacji Usługi transportowej na innym porcie lotniczym, możliwość oczekiwania dłuższego niż regulaminowe dwie godziny nie jest gwarantowana, a zamówienie przez Uczestnika dodatkowej Usługi transportowej wiąże się z koniecznością uiszczenia jej pełnej ceny.
W przypadku awarii pojazdu, którym świadczona jest Usługa transportowa, Organizator zobowiązuje się zrealizować ją pojazdem zastępczym.
§ 8 (Reklamacje)
Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, która może być zgłoszona w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: info@4transfer.pl
Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Usługi transportowej w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.
W przypadku nieuznania reklamacji, zostanie ona odrzucona, o czym Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem jej odrzucenia.
§ 9 (Dane osobowe)
Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu rezerwacji jest Organizator.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora lub drogą poczty elektronicznej na adres info@4transfer.pl
Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi.
Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
§ 10 (Prawo przeniesienia uprawnień do udziału w usłudze transportowej)
Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału usłudze transportowej wszystkie uprawnienia, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem usługi transportowej nie później niż do godziny 19.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia usługi transportowej.
Za nieuiszczoną część ceny lub usługi transportowej odpowiedzialność ponoszą Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie.
§11 (Postanowienia końcowe)
Wszelkie stosunki między Uczestnikiem a Organizatorem podlegają prawu polskiemu.
Niniejsze OWU dostępne są dla Uczestników w biurze Organizatora, na Portalu Internetowym oraz w Punktach Sprzedaży.
Niniejsze OWU mają zastosowanie wyłącznie do Rezerwacji dokonanych w sposób wskazany w § 3 ust 1.
Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 08.08.2017 r